Školné

Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je stanoveno:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů je školné za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 stanoveno na 786kč.

Stravné

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ po dohodě  se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah  stravování tak, aby se dítě, je–li v době podávání jídla přítomno,  stravovalo vždy.

Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je  zajištěn v průběhu celého dne.

Od 1.3.2023 se zdražuje stravné z důvodu zvýšení cen potravin . Vnitřní směrnice č.20 vnitřní řád školní jídelny – Dodatek č.6.

 

přesnídávka

oběd

svačina

dopolední docházka

celodenní docházka

Děti do 6 let

11kč

32kč

10kč

43kč

53kč

Děti 7 leté

11kč

32kč

10kč

45kč

55kč

Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.

 

Pokyny k platbám

Platby stravného a školného jsou prováděny bezhotovostně formou inkasa, nebo převodem na účet mateřské školy.

Číslo účtu MŠ: 123-265 928 0257/0100

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozního řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).