Milí rodiče, milé děti,

vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy. Najdete nás v centru města Zlína, kde pro Vás máme čtyři třídy plné hezkých hraček, nových kamarádů a milé paní učitelky. Čeká na Vás spousta her a zábavy nejen ve školce, ale také na školní zahradě.
Těšíme se na Vás!

V příloze najdete informace k organizaci v MŠ v roce 2021/2022 čtěte zde: informace pro rodiče

Při vstupu do budovy MŠ dodržujte prosím vládní nařízení a používejte v prostoru ochranu dýchacích cest. Děti v MŠ nemají povinnost se testovat a nemusí nosit ochranu dýchacích cest. V případě nemoci, rýmy a kašle nebude dítě do MŠ přijato. Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky na jednotlivých třídách:

Děkujeme za dodržení nastavených hygienických pravidel – přítomnost pouze v respirátoru!!!!!!!

Při příchodu na schůzku je potřeba se prokázat:
ukončeným očkováním,
nebo potvrzením o prodělaném Covidu, které není starší 180 dnů,
nebo negativním antigenním testem, který není starší 72 hodin,
nebo negativním PCR testem, který není starší 7 dnů.

 

 

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím podmínky při návratu ze zahraničí před nástupem dětí do MŠ:

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ !!!!!!!!!!

 

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz níže).

Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí
Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala. Seznam zemí zde – https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

V případě zemí:

 • S nízkým nebo středním rizikem(„zelené a oranžové“ země)
  o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
  ▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).
  S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
  o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.
  S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
  o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR

MŠMT, 12.7.2021

 

   

OZNÁMENÍ VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2021/2022  stanovena výpočtem v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ve výši 474Kč za měsíc.

Splatnost (poprvé k 15.9.2021) bude  společná s  částkou  za  stravné, formou inkasa z účtu zákonných zástupců dětí.

 

 

Milí rodiče,

na základě přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání Vás zveme na zahajovací schůzku do naší mateřské školy ve čtvrtek 29.7.2021 v 15:00 hod.

Pokud se nemůžete dostavit, kontaktujte neprodleně ředitelku školy. telefon: 608 099 575, e-mail: mspotoky@seznam.cz

 

Vážení rodiče, 

od 4.6.2021 do 18.6.2021 zde bude zveřejněn seznam přijatých dětí do MŠ k předškolnímu vzdělávání v roce 2021/2022.

čtěte zde:  seznam přijatých dětí

 

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2021

MŠ uzavřena: 1. – 23.7.2021 a 23. – 31.8.2021

MŠ v provozu: 26.7.2021 – 20.8.2021

Projednání rozsahu přerušení provozu mš – ke stažení zde

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době letních prázdnin pro děti z jiných mš –  ke stažení zde (bližší informace naleznete v projednání).

Od pondělí 10. 5. 2021 znovuotevření MŠ v plném provozu od 6.15h do 16.30h.

Těšíme se 🙂

 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10.5.2021 DO ODVOLÁNÍ

Mateřské školy budou otevřeny od 10.5.2021 pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.

Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob, povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.

 

Informace k ošetřovnému – zde

 

Od 1.3.2021 budou změněna telefonní čísla pro omlouvání dětí – čtěte zde!